Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE SPOLEČNOSTI
TRADEHILL S.R.O.

I.
Obecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále „Podmínky“) obsahují obecnou úpravu práv a povinností smluvních stran pro smlouvy, kde na jedné straně vystupuje společnost TRADEHILL s.r.o., sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 95/74, PSČ 186 00, IČ: 248 36 087 (dále jen společnost „TRADEHILL“) jako dodavatel a na straně druhé jakákoli fyzická či právnická osoba v postavení odběratele (dále též jen „Odběratel“) (společnost TRADEHILL a Odběratel dále společně také jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „smluvní strana“) a jejichž předmětem je dodání zboží (jak pojem dále v těchto Podmínkách definován) společností TRADEHILL Odběrateli. Tyto Podmínky se stávají v souladu s § 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen „ObchZ“ nebo „obchodní zákoník“) nedílnou součástí každé takové smlouvy.

1.2 Kdekoli je dále v těchto Podmínkách užíván termín „smlouva“ rozumí se tím ta konkrétní smlouva, které jsou tyto Podmínky součástí, ledaže je výslovně stanoveno či z kontextu vyplývá jinak. Kdekoli je dále v těchto Podmínkách užíván termín „zboží“ rozumí se tím zejména jakékoli produkty, výrobky a služby dle nabídky společnosti TRADEHILL a jež jsou dodávány společností TRADEHILL Odběrateli na základě příslušné smlouvy.

1.3 Jakýkoli termín použitý v příslušné smlouvě má stejný význam jako termín definovaný v těchto Podmínkách, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě rozporu mezi termínem dle příslušné smlouvy a termínem dle těchto Podmínek má přednost úprava příslušné smlouvy.

1.4 Pro právní vztah vyplývající ze smluv uzavřených mezi Odběratelem a společností TRADEHILL je vždy rozhodné znění Podmínek platné v okamžiku, kdy došlo k uzavření předmětné smlouvy.

1.5 Stane-li se některé z ustanovení těchto Podmínek anebo smlouvy, jíž jsou tyto Podmínky součástí ve smyslu čl. 1.1, neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, ledaže by nebyla od ustanovení neplatného či neúčinného oddělitelná. Společnost TRADEHILL a Odběratel se zavazují každé neplatné či neúčinné ustanovení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce po té, kdy jeho neplatnost či neúčinnost vyšla najevo, nahradit takovým ustanovením, které bude platné a účinné a bude co nejvíce odpovídat účelu a smyslu ustanovení původního; bude-li z jakéhokoli důvodu neplatná či neúčinná smlouva jako celek, zavazují se smluvní strany v uvedené lhůtě uzavřít smlouvu novou, která bude ve všech podstatných ohledech shodná se smlouvou původní, nebude však stižena vadou, která způsobila její neplatnost. Odběratel i společnost TRADEHILL jsou povinni bezodkladně zahájit jednání o takové změně či doplnění těchto Podmínek a/nebo příslušné smlouvy.

II.
Právní úkony, uzavírání smlouvy

2.1 K uzavření smlouvy mezi Odběratelem a společností TRADEHILL dochází způsobem stanoveným obecnou úpravou obsaženou v zákoně (v době vydání těchto Podmínek §43–§51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „Obč.zák.“ nebo „občanský zákoník“), se specifiky upravenými v § 269 a násl. ObchZ).

2.2 Zboží Odběratel u společnosti TRADEHILL objednává zejména prostřednictvím písemné objednávky (návrh na uzavření smlouvy). TRADEHILL je však oprávněn akceptovat objednávku i v jiné formě a uzavřít smlouvu i na základě takové jiné objednávky.

2.3 Akceptací uvedené Objednávky uzavírá společnost TRADEHILL, v postavení prodávajícího s Odběratelem, v postavení kupujícího, buď (i) tzv. kupní smlouvu dlouhodobou, která je zpravidla uzavírána na začátku příslušného kalendářního roku, kdy předmětem této smlouvy je dodávání objednaného zboží v etapách (po částech v určitém čase) určených Odběratelem způsobem dle čl. 2.8 (dále jen „Kupní smlouva dlouhodobá“) a/nebo (ii) tzv. ad hoc způsobem kupní smlouvu, jejímž předmětem je jednorázové dodání konkrétního objednaného zboží (dále jen „Kupní smlouva ad hoc“). Volba mezi uvedenými smluvními typy náleží Odběrateli, který konkrétní smluvní typ (tj. to, zda je uzavírána Kupní smlouva dlouhodobá anebo Kupní smlouva ad hoc) určí v Objednávce; v případě, že Odběratel tuto volbu neprovede, má se za to, že byla uzavřena Kupní smlouva ad hoc.

2.4 Výslovně se dále sjednává, že akceptaci Objednávky dle těchto Podmínek může společnost TRADEHILL učinit nejen prohlášením o akceptaci konkrétní Objednávky, ale rovněž učiněním úkonu dle § 275 odst. 4 ObchZ, tj. dodáním objednaného množství zboží Odběrateli.

2.5 Ustanovení předchozích článků nevylučuje, aby mezi smluvními stranami došlo k uzavření standardní formální písemné kupní smlouvy, tj. mimo režim Objednávky a její akceptace. V takovém případě smluvní strany v kupní smlouvě určí, zda jde o Kupní smlouvu dlouhodobou nebo o Kupní smlouvy ad hoc; v případě, že k takovému určení nedojde, má se za to, že byla sjednána Kupní smlouva ad hoc, ledaže z povahy věci vyplývá, že byla uzavřena Kupní smlouva dlouhodobá. Součástí takové kupní smlouvy budou vždy tyto Podmínky.

2.6 Objednávky může Odběratel činit prostřednictvím: (i) korespondenčního styku, (ii) prostředků komunikace na dálku (fax, email) a/nebo (iii) předložením při osobním jednání mezi smluvními stranami, tzn. v sídle Odběratele a/nebo sídle společnosti TRADEHILL či v jejích provozovnách. K uzavření smlouvy mimo objednávkový režim, tj. k uzavření formální písemné kupní smlouvy, dojde při osobním jednání mezi smluvními stranami, ledaže si smluvní strany dohodou uzavření jiným způsobem.

2.7 Předmětem smluv dle těchto Podmínek je vždy závazek společnosti TRADEHILL dodat Odběrateli určité množství zboží (uvedené v Objednávce či ve smlouvě) a závazek Odběratele za takto dodané zboží společnosti TRADEHILL zaplatit kupní cenu sjednanou (určenou) způsobem uvedeným níže v čl. VII., pokud z příslušné smlouvy nevyplývá něco jiného.

2.8 Podle Kupní smlouvy dlouhodobé je ze strany společnosti TRADEHILL zboží dodáváno Odběrateli postupně (po částech z celkového množství objednaného zboží), a to na základě písemných výzev Odběratele k částečnému dodání objednaného zboží (dále jen „Výzva k dodání“), ve které Odběratel specifikuje Objednávku (případně smlouvu), jíž se dodávka týká, určí, jaké množství z celkového množství jím objednaného zboží požaduje dodat a případně i určí termín jeho dodání (který nebude kratší než 10 pracovních dnů), pokud z příslušné smlouvy nevyplývá něco jiného. Pokud Výzva k dodání nebude obsahovat termín dodání a nebo bude obsahovat termín, který neodpovídá nejkratší přípustné lhůtě pro dodání, platí, že zboží bude dodáno do 10. pracovních dnů po obdržení Výzvy k dodání; společnost TRADEHILL je ve všech případech oprávněna zboží dodat kdykoli v průběhu / před uplynutím lhůty k plnění. Pokud Výzva k dodání bude obsahovat takové množství zboží, které přesahuje rámec nevyčerpaného množství zboží, bude dodáno zboží v množství dosud nevyčerpaném. Uvedeným způsobem se postupuje až do celkového vyčerpání na počátku objednaného množství zboží. Pokud Odběratel v rámci Výzev k dodání celkové sjednané množství zboží nevyčerpá, bude mu společností TRADEHILL k poslednímu termínu předvídanému příslušnou Kupní smlouvou dlouhodobou (uveden v Objednávce) dodáno veškeré dosud nevybrané (nevyčerpané) zboží najednou a Odběratel je povinen takto dodané zboží převzít a za takto dodané zboží zaplatit společnosti TRADEHILL kupní cenu.

2.9 Výslovně se sjednává, že pro písemnou formu jakéhokoli úkonu mezi Odběratelem a společností TRADEHILL postačuje, je-li takový úkon učiněn faxem nebo elektronickou poštou bez nutnosti ověření podpisu dle zvláštního právního předpisu, ledaže konkrétní smlouva stanoví ve svém textu jinak.

2.10 Každé oznámení, návrh, vyjádření a jakýkoli jiný úkon, zejména úkon právní, vůči společnosti TRADEHILL ze strany Odběratele, musí být adresován k rukám osoby či organizačního útvaru společnosti TRADEHILL, který je odpovědný za oblast činnosti v rámci vzájemné smluvní spolupráce stran, které se daný úkon týká. Jakýkoli úkon učiněný Odběratelem v rozporu s uvedeným ujednáním nepůsobí vůči společnosti TRADEHILL žádné účinky a pokládá se za nedoručený, resp. neučiněný.

III.
Dodání zboží

3.1 Místem dodání zboží je (podle výběru Odběratele učiněného v Objednávce, případně podle dohody stran obsažené v písemné kupní smlouvě) buď (i) sídlo společnosti TRADEHILL (ledaže společnost TRADEHILL určí písemně namísto sídla některou svou provozovnu, kterou dostatečně specifikuje) nebo (ii) místo (adresa) určené Odběratelem jako místo dodání. V případě, že Objednávka nebude obsahovat určení místa dodání zboží, platí, že místem dodání je sídlo společnosti TRADEHILL (případně provozovna společnosti TRADEHILL určená jí v písemném oznámení Odběrateli)

3.2 Přepravu zboží do místa dodání určeného Odběratelem zajišťuje pro Odběratele na jeho náklady společnost TRADEHILL, ledaže konkrétní smlouva stanoví jinak.

3.3 Je-li místem dodání zboží adresa určená Odběratelem anebo jiné (sjednané) místo, kam dopravu dle smlouvy zajišťuje společnost TRADEHILL, potom platí, že (i) pokud je přeprava zboží zajišťována prostřednictvím třetí osoby (přepravce), splní společnost TRADEHILL svůj závazek dodat zboží v okamžiku, kdy zboží předá k dopravě, tzn. zboží bude naloženo do dopravního prostředku, jímž bude dopravováno a/nebo překročí celým svým objemem hranu nákladní rampy v místě odeslání zboží u společnosti TRADEHILL, nebo (ii) pokud bude přeprava zboží zajišťována přímo prostřednictvím společnosti TRADEHILL jejími vlastními prostředky, splní společnost TRADEHILL svůj závazek dodat zboží v okamžiku, kdy Odběrateli umožní manipulaci se zbožím v místě dodání, tzn. kdy mu umožní zboží vyložit z dopravního prostředku. Okamžikem splnění povinnosti dodat zboží přechází ve smyslu § 459 ObchZ na Odběratele nebezpečí škody na zboží.

3.4 Jsou-li místem dodání prostory společnosti TRADEHILL, splní společnost TRADEHILL svůj závazek dodat zboží v okamžiku, kdy Odběrateli umožní manipulaci se zbožím v tomto místě, tzn. tehdy, kdy mu umožní zboží naložit. Uvedeným okamžikem převzetí uvedeného zboží přechází na Odběratele rovněž nebezpečí škody na zboží.

3.5 V Objednávce, resp. ve Výzvě k dodání Odběratel určí lhůtu dodání zboží, která však nesmí být kratší než 10 pracovních dní po doručení Objednávky společnosti TRADEHILL. Pokud smlouva nestanoví přesný termín ani žádnou lhůtu pro dodání zboží, nebo pokud je v Objednávce určen termín v rozporu s předchozí větou, je společnost TRADEHILL povinna dodat zboží Odběrateli nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy. Společnost TRADEHILL je oprávněna dodat zboží (či jeho část) do stanoveného místa kdykoli během lhůty pro dodání. Odběratel je povinen v takovém případě dodávané zboží (či jeho část) způsobem dle těchto Podmínek převzít.

3.6 Odběratel je povinen učinit veškeré úkony potřebné k tomu, aby společnost TRADEHILL mohla zboží dodat. Odběratel nese nebezpečí škody na zboží a veškerou odpovědnost za následky způsobené poškozením nebo ztrátou zboží od okamžiku jeho dodání dle čl. 3.3 a/nebo 3.4 shora.

3.7 Společnost TRADEHILL je oprávněna smlouvu jednostranně zrušit písemným oznámením (storno), a to z jakéhokoli důvodu, kdykoli ve lhůtě určené pro dodání zboží. V takovém případě společnost TRADEHILL nenese vůči Odběrateli žádnou odpovědnost za takové jednostranné zrušení smlouvy (neodpovídá za škody tím případně způsobené).

3.8 V případě, že Odběratel je v prodlení s plněním jakéhokoli peněžního závazku vůči společnosti TRADEHILL, je společnost TRADEHILL oprávněna odmítnout dodat zboží Odběrateli do doby, než bude peněžní závazek Odběratele vůči ní plně vyrovnán. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že o dobu prodlení Odběratele s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku společnosti TRADEHILL se prodlužuje termín dodání zboží, a že po dobu prodlení Odběratele s úhradou zálohy není společnost TRADEHILL v prodlení s dodáním zboží.

3.9 V případě prodlení Odběratele s převzetím zboží je společnost TRADEHILL oprávněna zadržovat zboží, dokud jí Odběratel neuhradí náklady, které jí v souvislosti s prodlením Odběratele s převzetím zboží vznikly.

IV.
Převzetí zboží a přechod vlastnického práva

4.1 Společnost TRADEHILL předá Odběrateli spolu se zbožím i dodací list (dále též jen „Dodací list“), který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- číslo objednávky Odběratele (případně číselné označení smlouvy);
- uvedení obchodní firmy nebo jména a příjmení, případně názvu, dodatku jména a příjmení nebo názvu, sídla nebo místa podnikání, případně trvalého pobytu, identifikačního čísla (IČ) Odběratele;
- místo dodání zboží;
- specifikaci druhu a množství zboží;

Odběratel je povinen potvrdit převzetí zboží a všech dokladů potřebných k nakládání se zbožím, k jeho užívání, jakož i dalších případných dokladů tím, že podepíše Dodací list. Originál dodacího listu si ponechá společnost TRADEHILL (případně dopravce), Odběratel obdrží jeho kopii.

Odběratel je při převzetí zboží rovněž povinen dodané zboží zkontrolovat, přičemž je výslovně povinen zkontrolovat šarži a datum expirace (trvanlivost) zboží a eventuální námitky v tomto směru uplatnit v Dodacím listu či jiným vhodným způsobem (vždy však písemně). Na později uplatněné nároky z tohoto titulu nebude ze strany společnosti TRADEHILL brán zřetel, tj. Odběratel pozbývá nároků z takových eventuálních vad zboží.

4.2 Odběratel je povinen akceptovat částečné plnění, jestliže je mu dodáváno společností TRADEHILL menší množství objednaného zboží; společnost TRADEHILL je v tomto případě povinna Odběrateli dodat v nejkratším možné lhůtě zbytek zboží.

4.3 Vlastnické právo ke zboží nabývá Odběratel v okamžiku celkového zaplacení kupní ceny za dodávané zboží. Do tohoto okamžiku, tj. do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny za zboží, je Odběratel povinen umožnit společnosti TRADEHILL kdykoli na její požádání přístup ke zboží a volné nakládání s ním. Výslovně se sjednává, že společnost TRADEHILL je v tomto časovém období oprávněna odvézt tu část zboží, která nebyla Odběratelem uhrazena v plné výši, a Odběratel je povinen jí to umožnit.

V.
Jakost a provedení zboží, jeho vady a nároky z těchto vad

5.1 Jakost, množství a provedení dodaného zboží bude odpovídat smlouvě a právním předpisům.

5.2 Zboží bude zabaleno způsobem obvyklým tak, aby nebylo při standardní přepravě nijak poškozeno.

5.3 Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou dnů ode dne, ve kterém zboží převzal, zajistit důkladnou a odbornou prohlídku zboží. Společnost TRADEHILL odpovídá pouze za ty vady zboží, které zboží mělo v době dodání a které sama způsobila.

5.4 Případné zjištěné vady zboží je Odběratel povinen písemně oznámit společnosti TRADEHILL (reklamace) nejpozději do 5- ti dnů ode dne, ve kterém zboží převzal, jinak jeho nárok z vady zboží zaniká. V tomto oznámení je Odběratel povinen specifikovat povahu vady zboží a zvolit jeden z nároků z vad zboží uvedených níže.

5.5 Odběrateli náleží právo volby mezi nároky z vad dodaného zboží, přičemž Odběratel je oprávněn nárokovat:

a) dodání chybějícího zboží;

b) dodání náhradního zboží za vadné zboží;

c) slevu z kupní ceny – takový nárok však Odběrateli náleží pouze tehdy, nelze-li vadu zboží odstranit ani jedním ze způsobů uvedených shora, přičemž právo určit, zda vada je odstranitelná uvedenými způsoby či nikoli, náleží společnosti TRADEHILL. Odběratel není oprávněn o uplatňovanou slevu snížit kupní cenu za zboží, tj. je vždy zásadně povinen zaplatit celou kupní cenu za zboží, přičemž částku odpovídající slevě vyplatí zpět Odběrateli společnost TRADEHILL, když tato částka bude odpovídat uvážení společnosti TRADEHILL o přiměřenosti slevy (případně dohodě smluvních stran) nebo částce přiznané rozhodčím nálezem.

Výslovně se sjednává, že jiné nároky z vad zboží Odběrateli nenáleží.

5.6 Při dodání náhradního zboží je společnost TRADEHILL oprávněna požadovat, aby jí Odběratel vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno, a Odběratel je povinen takové zboží na požádání společnosti TRADEHILL vrátit.

5.7 Neoznámí-li Odběratel v oznámení o vadách, jaký konkrétní z nároků uvedených v předchozím odstavci uplatňuje, je společnost TRADEHILL oprávněna určit, jakým způsobem závadný stav zhojí. Toto právo náleží společnosti TRADEHILL rovněž v případě, kdy Odběratelem zvolený způsob zjednání nápravy je dle uvážení společnosti TRADEHILL nevhodný.

5.8 Společnost TRADEHILL se bez zbytečného odkladu písemně vyjádří k oznámení Odběratele o vadách dodaného zboží, přičemž v tomto vyjádření uvede, zda vadu uznává či nikoli, a pokud vadu uzná, oznámí Odběrateli, v jaké lhůtě jeho nárok z vad uspokojí. Uvedená lhůta bude přiměřená povaze vytýkané vady. Odběratel je povinen poskytnout společnosti TRADEHILL veškerou potřebnou součinnost při uspokojování jeho nároku z vad. V případě, že společnost TRADEHILL vytýkanou vadu neuzná, je povinna v rámci písemného oznámení Odběrateli toto své stanovisko zdůvodnit.

5.9 Pro vyloučení jakékoli pochybnosti se výslovně stanoví, že postup při oznámení vad a uplatnění nároků z vad dle předchozích odstavců je jediným přípustným postupem, tedy vylučuje se použití ustanovení obchodního zákoníku.

5.10 Pro případ budoucích pochybností se výslovně sjednává, že společnost TRADEHILL nenese jakoukoli odpovědnost za porušení povinnosti Odběratele dodržovat aplikační postupy (návod použití) stanovené na obalu zboží jeho výrobcem, zejména pak nenese jakoukoli povinnost k náhradě škody, která v této souvislosti Odběrateli vznikla porušením této jeho povinnosti.

VI.
Záruční doba

6.1 Společnosti TRADEHILL poskytuje Odběrateli záruku za jakost na veškeré zboží po dobu, po kterou ji poskytuje výrobce tohoto zboží.

6.2 Pro vady zboží, na něž se vztahuje záruka za kvalitu, se použije ustanovení čl. V těchto Podmínek s tím, že lhůta 5 dnů pro oznámení vady zboží začne běžet ode dne, v němž Odběratel vady, na něž se vztahuje záruka, mohl zjistit při vynaložení odborné péče.

VII.
Cena zboží a platební podmínky

7.1 Cena zboží uvedená v platném (aktuálním) ceníku společnosti TRADEHILL nezahrnuje cenu přepravného do místa dodání (pokud jím není sídlo nebo provozovna společnosti TRADEHILL) ani veškeré jiné náklady spojené zejména s přepravou a/nebo předáním zboží, ledaže smlouva stanoví výslovně jinak cena těchto služeb bude stanovena dopravcem, případně pokud bude dopravu provádět společnost TRADEHILL, jsou přepravné a případně jiné náklady specifikovány ve zvláštní části ceníku. Cena zboží či služeb uvedená v ceníku nezahrnuje DPH (dále jen „Cena zboží“).

7.2 Bez ohledu na ujednání o způsobu a termínu úhrady (splatnosti) Ceny zboží ve smlouvě a bez ohledu na jiná ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek vždy platí, že Společnost TRADEHILL je oprávněna po Odběrateli žádat rovněž úhradu zálohy na Cenu zboží, a to až do výše 100% Ceny zboží. Odběratel je v takovém případě povinen ve stanovené lhůtě zálohu uhradit, jinak je společnost TRADEHILL oprávněna od odstoupit smlouvy.

7.3 Cenu zboží (či její příslušnou splatnou část v případě Kupní smlouvy dlouhodobé) je Odběratel povinen zaplatit dle dohodnuté splatnosti, nejpozději však do 15-ti dnů ode dne dodání zboží; tato povinnost platí pro Odběratele i pro případ, že příslušná smlouva stanoví jiný termín splatnosti Ceny zboží. Cena zboží bude Odběrateli vyúčtována po obdržení potvrzeného Dodacího listu, a to prostřednictvím tzv. faktury (řádný daňový doklad s náležitostmi dle příslušného právního předpisu), prostřednictvím níž vyúčtuje společnost TRADEHILL Odběrateli celkovou Cenu zboží (dále jen „Faktura“). Splatnost Faktury činí obecně patnáct (15) dnů ode dne jejího vystavení společností TRADEHILL. Výslovně se sjednává, že vystavení ani doručení příslušné faktury není podmínkou vzniku povinnosti Odběratele uhradit Cenu zboží; tu je Odběratel bez ohledu na to, zda fakturu obdrží či nikoli, povinen zaplatit ve lhůtě uvedené v první větě.

7.4 Odběratel splní řádně a včas svoji povinnost uhradit Cenu zboží, pokud v poslední den splatnosti Faktury bude příslušná částka připsána ve prospěch bankovního účtu společnosti TRADEHILL.

7.5 Společnost TRADEHILL je oprávněna započíst jakoukoli svoji započitatelnou pohledávku, která jí vznikne za Odběratelem na základě smlouvy, vůči jakémukoli závazku, který bude vůči Odběrateli mít ona sama.

7.6 Odběratel není oprávněn zadržet platbu Ceny zboží nebo její část z důvodů jakýchkoli vlastních nároků vůči společnosti TRADEHILL. Odběratel rovněž není oprávněn započítávat jakékoli vlastní nároky vůči Ceně zboží, a to ani tehdy, jestliže se tyto nároky opírají o práva z reklamací včas uplatněných. Případná sleva z Ceny zboží z důvodu vad zboží bude po zaplacení Ceny zboží řešena dobropisem společnosti TRADEHILL.

7.7 Jakékoli prodlení s úhradou Ceny zboží na straně Odběratele se pro účely těchto Podmínek považuje za podstatné porušení příslušné smlouvy a společnost TRADEHILL je v tomto případě oprávněna od ní odstoupit.

7.8 V případě důvodných pochybností společnosti TRADEHILL o platební schopnosti (bonitě, solventnosti) Odběratele je společnost TRADEHILL oprávněna bez splnění dalších podmínek, jednostranně upravit způsob placení Ceny zboží sjednaný ve smlouvě, zejména zkrátit splatnost Ceny zboží, požadovat platbu Ceny zboží předem apod.

VIII.
Sankce

8.1 Odběratel je povinen uhradit společnosti TRADEHILL následující smluvní pokuty a úroky z prodlení:

a) při prodlení se zaplacením Ceny zboží či její splatné části úrok z prodlení ve výši 0,15% z Ceny zboží, resp. z její části, s jejíž úhradou je Odběratel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení;
b) smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za porušení povinnosti Odběratele zboží řádně převzít v místě dodání (včetně podepsání Dodacího listu a poskytnutí součinnosti při dodání), a to za každý den prodlení se splněním této povinnosti;
c) smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za porušení povinnosti Odběratele uvedené v čl. 4.3 Podmínek, a to za každý den prodlení se splněním této povinnosti;
d) smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. X. těchto Podmínek;

8.2 Smluvní pokuty podle předchozího článku 8.1 se uplatňují kumulativně, tedy se sčítají.

8.3 Společnost TRADEHILL je oprávněna vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody v plné výši, tedy ujednáním o smluvní pokutě není vyloučen ani nijak omezen nárok společnosti TRADEHILL na náhradu škody způsobené porušením povinnosti smluvní pokutou zajištěné.

8.4 Ve všech případech, pro které je těmito Podmínkami či smlouvou sjednána smluvní pokuta, nastává její splatnost již okamžikem porušení smluvní povinnosti, na níž se smluvní pokuta vztahuje, a to bez potřeby následného vyúčtování či výzvy k její úhradě a bez ohledu na to, že se porušení smluvní povinnosti stane zjevným až později.

IX.
Zánik smlouvy

9.1 Společnost TRADEHILL je oprávněna v plném rozsahu nebo částečně odstoupit od smlouvy bez udání důvodu kdykoli předtím, než dodá Odběrateli své zboží (storno smlouvy).

9.2 Vedle případů uvedených v předchozích článcích, mohou smluvní strany od smlouvy odstoupit pouze při podstatném porušení této smlouvy druhou smluvní stranou, přičemž za podstatné porušení smlouvy se podle dohody Odběratele a společnosti TRADEHILL považují výlučně a pouze tyto případy:

- za podstatné porušení této smlouvy ze strany společnosti TRADEHILL bude považováno pouze prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 60 dnů, pokud toto prodlení bude způsobeno důvody na straně prodávajícího a jeho zaviněním (přičemž za zavinění na straně prodávajícího se nepovažuje prodlení způsobené dopravcem) a pokud společnost TRADEHILL zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě (nejméně 10 pracovních dnů) poskytnuté za tím účelem Odběratelem v písemném oznámení;
- za podstatné porušení této smlouvy ze strany Odběratele bude považováno pouze (i) prodlení Odběratele s úhradou Ceny zboží, resp. její splatné části, po dobu delší než 15 dnů a/nebo (ii) prodlení Odběratele s převzetím zboží po dobu delší než 15 dnů, (iii) jsou-li zde důvodné pochybnosti o solventnosti Odběratele, zejména je-li vůči Odběrateli zahájeno insolvenční řízení nebo je-li exekučně postižen jeho majetek.

Z jiných důvodů a jiným způsobem než jak výslovně uvedeno v těchto Podmínkách od smlouvy odstoupit nelze, tedy vylučuje se použití jiných ustanovení obchodního zákoníku

9.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí být doručeno druhé smluvní straně.

9.4 K zániku smlouvy může dojít také na základě dohody stran.

9.5 Výslovně se stanoví, že zánikem smlouvy nezaniká zejména platnost a účinnost čl. 4.3, čl. VIII, X. a XI. těchto Podmínek.

X.
Doložka mlčenlivosti

Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost ohledně všech skutečností a informací, které si navzájem poskytly, nebo které jakkoli jinak nabyly při výkonu práv a povinností ze smlouvy, ledaže si poskytnutí příslušné informace vyžádá v souladu s platnými právními předpisy soud nebo jiný státní orgán. Zejména se jedná o know-how, informace o finančních poměrech, marketingu, organizaci, výzkumu a vývoji druhé strany, informace technického charakteru, údaje týkající se zákazníků a/nebo potenciálních zákazníků druhé strany, jejích obchodních postupů, projektů a záměrů, cenové politiky a dále o veškerá ustanovení a podmínky smlouvy, včetně těchto Podmínek. Mezi důvěrné informace patří nejen informace písemné, ale i informace předané ústně, vizuálně, elektronicky nebo jinak a veškeré kopie, tj. materiály obsahující shora uvedené informace, včetně písemných nebo tištěných dokumentů a CD-ROM nebo jiných médií.

XI.
Řešení sporů

11.1 Veškeré majetkové spory mezi smluvními stranami vzniklé z právních vztahů založených smlouvou, jejíž součástí jsou tyto Podmínky, včetně sporů souvisejících s otázkou platnosti, účinnosti a použitelnosti takové smlouvy či těchto Podmínek jako její součásti, budou s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení vedeném u Rozhodčího soudu Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR dle jeho Řádu, a to před třemi rozhodci určenými tím způsobem, že každá ze smluvních stran jmenuje jednoho rozhodce a takto určení rozhodci zvolí rozhodce předsedajícího. Místem konání rozhodčího řízení bude Praha a řízení bude vedeno v českém jazyce. Smluvní strany výslovně sjednávají, že souhlasí s tím, aby se v případě, že bude společností TRADEHILL zaplacen zvýšený poplatek za urychlené řízení, konalo toto urychlené řízení ve lhůtě dle § 27a odst. 1 písm. a) Řádu uvedeného rozhodčího soudu.

11.2 Meritorní rozhodnutí učiněné v rámci rozhodčího řízení bude konečné, závazné pro obě smluvní strany a vykonatelné.

XII.
Volba práva

Závazkové právní vztahy mezi Odběratelem a společností TRADEHILL, jejichž součástí jsou tyto Podmínky, se vždy řídí českým právem. Bez ohledu na charakter smluvních stran se tyto vztahy řídí obchodním zákoníkem.

Smlouvu lze vždy měnit či doplňovat pouze písemně.

V Praze dne 1.1.2013

TRADEHILL s.r.o.